Falzarten Druckmaschinenbau GmbH
Vogelsbergstraße 1
D-55129 Mainz
Phone: +49-6131-50 95 40/60
Fax: +49-6131-50 94 04
Spefa@t-online.de
 Produkt 1

 4 Seiten A3 Hochformat
 1.Querfalz

 Produkt 2

 8 Seiten A4 Hochformat
 1.Querfalz
 1.Längsfalz

 Produkt 3

 2 x 4 Seiten A4 Hochformat
 oder 
 8 Seiten A4 Breitformat
 1.Querfalz
 1.Längsfalz

 Produkt 4

 2 x 16 Seiten A6 Hochformat
 1.Längsfalz
 1.Querfalz
 2.Längsfalz

 Produkt 5

 2 x 8 Seiten A5 Hochformat
 1.Querfalz
 2.Querfalz (dp)

 Produkt 6

 16 Seiten A5 Breitformat
 1.Querfalz
 2.Querfalz (dp)
 2.Längsfalz

 Produkt 7

 16 Seiten A5 Hochformat
 1.Längsfalz
 2.Querfalz
 2.Querfalz (dp)

 Produkt 8

 32 Seiten A6 Hochformat
 1.Längsfalz
 1.Queralz
 2.Querfalz (dp)
 2.Längsfalz

 Produkt 9

 2 x 16 Seiten Quadrat
 1.Querfalz
 2.Querfalz (Delta)

 Produkt 10

 12 Seiten Quadrat Querformat
 1.Querfalz
 2.Querfalz (Delta)
 2.Längsfalz

 Produkt 11

 12 Seiten Quadrat Längsformat
 1.Längsfalz
 2.Querfalz
 2.Querfalz (Delta)

 Produkt 12

 24 Seiten 1/2 Quadrat Hochformat
 1.Längsfalz
 1.Querfalz
 2.Querfalz (Delta)
 2.Längsfalz